Juni: De zomer is begonnen! Nu 10% korting (code TIC10)

Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 Juli 2020.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s onder de domeinnaam: www.ticaudio.nl inclusief hieraan gekoppelde domeinnamen (hierna gezamenlijk: de “Internetsite”) en op onze gehele dienstverlening. TIC Audio Europe is de handelsnaam van TIC Audio Europe vof (nader te noemen “TIC”). Teneinde de Internetsite en de daarmee verbonden diensten aan de bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt TIC in een aantal gevallen persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens TIC voor welke doeleinden gebruikt en wat zij doet om uw privacy te beschermen.

TIC Audio Europe (hierna ook aangeduid met "ons" of "wij") respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").


In deze verklaring informeren wij u:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw gegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen.

 

PERSOONSGEGEVENS:

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze Internetsite te bezoeken, zoals een IP-adres (Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk);
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze Internetsite;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een contactaanvraag of uitwisseling van gegevens in het kader van de behandeling van een zaak;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze Internetsite, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals uw bezoek aan onze Internetsite een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

 

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING: 

TIC Audio Europe zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze diensten te verstrekken en uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van de Internetsite;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de Internetsite en/of om de Internetsite te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ons gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

 

BEWAARTERMIJN:

TIC Audio Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

DELEN MET ANDEREN:

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals overheidsinstellingen, toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals koeriersdiensten, ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
 • In het onverhoopte geval van wanbetaling worden ter incasso van de vordering de persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan een daartoe ingeschakelde derden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacy verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy verklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. TIC Audio Europe is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van TIC Audio Europe die niet zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is, sluit TIC Audio Europe met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal TIC Audio Europe er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

BEVEILIGING:

TIC Audio Europe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Personen die namens TIC Audio Europe toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. 

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers en klanten verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@ticaudio.nl.

 

UW RECHTEN:

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. 
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij herhalen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij herhalen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

CONTACT:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@ticaudio.nl of TIC Audio Europe, Krommeweg 9 , 6741NK Lunteren.