April: De lente is aangebroken! Nu 10% korting (code TIC10)

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht op 29 juni 2020 onder nummer 98/2020

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

‘Wij’, ‘Ons’, of ‘Onze’: de vennootschap onder firma TIC Audio Europe, gevestigd te (6741 NK) Lunteren, aan de Krommeweg 9, e-mailadres: info@ticaudio.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77762428

Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.

Consument: de wederpartij die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij, die wordt gekenmerkt door een inspanningsverplichting van onze zijde en tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, geen resultaatsverplichting omvat.

Artikel 2 Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen-gekomen te worden.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, met dien verstande dat wij bevoegd zijn wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor consumenten geldt dit laatste alleen indien wij de gewijzigde versie kenbaar hebben gemaakt en met dien verstande dat de consument alsdan het recht heeft om binnen één maand na kennisgeving de toepasselijkheid van de gewijzigde versie af te wijzen indien de wijzigingen een wezenlijk effect hebben op de prestatie.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.

3. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht-en, afmetingen, kleuren etc. op onze website geven weliswaar een goede doch geen exacte indicatie en kunnen, behoudens wezenlijke en ingrijpende afwijkingen, geen aanleiding zijn voor non-con-formiteit.

4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

5. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.

6. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de bevoegdheid van zijn werknemers door wie de overeenkomst tot stand komt, de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven aanvragen, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.

7. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen indien de wederpartij zich op diens onbevoegdheid beroept.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

10. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- exclusief btw, evt. in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, consulaire kosten of andere kosten verband houdende met het opmaken van consulaire facturen, certificaten van oorsprong en dergelijke, tenzij het gaat om aanbiedingen op onze website, die tevens zijn gericht op de consument, in welk geval de prijs incl. belastingen zal worden vermeld,

- exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en verzekering;

- vermeld in euro (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

3. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald dat de levertijd langer is dan drie maanden.

4. Prijsverhogingen worden aan zakelijke klanten steeds doorberekend.

5. Indien door de wederpartij voor het uitoefenen van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien wederpartij ons een aanvang laat maken met de uitvoering van ons aanbod zonder expliciete aanvaarding daarvan, wordt wederpartij geacht dit aanbod stilzwijgend te hebben aanvaard.

3. Indien het aanbod langs elektronische weg is aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht op 29 juni 2020 onder nummer 98/2020

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving.

5. Wij kunnen ons –binnen wettelijke kaders – informatie natrekken of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

6. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een order te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Bij de verkoop van onze producten kan – ook van consumenten, in afwijking van artikel 26 van boek 7 BW – integrale vooruitbetaling worden verlangd van onze producten in verband met de in tijd beperkte verkoopmogelijkheid en de aard van onze producten.

8. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

1. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, nodig voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren volgens de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al onze prestaties worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zullen wij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 7 Levering

1. Alle door ons genoemde of overgekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.

2. Door ons genoemde tussentijdse (leverings)data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter, tenzij anders bepaald. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings) termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

3. Het risico van de zaken gaat over op het moment waarop wij deze volgens de overeenkomst aan de wederpartij hebben geleverd. Levering vindt plaats door het ter beschikking stellen van de zaak aan de wederpartij op het door deze aangegeven adres, tenzij anders wordt overeengekomen.

4. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden

gesteld. Als wederpartij de zaken dan niet afneemt of aflevering (blijvend) niet mogelijk is, geldt de aanbieding op het aangegeven adres als levering en gaat daardoor het risico van de zaken over op wederpartij.

5. Dit is ook het geval indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, waardoor deze niet konden worden aangeboden. Wij zijn dan ontslagen van onze verplichting tot feitelijke aflevering zonder dat wederpartij aanspraak kan maken op compensatie.

6. Wederpartij is verplicht om de door ons ter beschikking gestelde emballage aan ons terug te zenden, bij gebreke waarvan wederpartij aan ons (schade) vergoeding (daarvan) verschuldigd is.

Artikel 8 Transport

1. Tenzij anders is overeengekomen, regelen wij het transport.

2. De kosten daarvan zijn als volgt:

-Bij een orderbedrag onder de € 500,- exclusief BTW rekenen wij €15,- transportkosten op basis van één adres in NL en BE.

-Bij een orderbedrag boven de € 500,- exclusief BTW leveren wij franco op basis van één adres in NL en BE.

3. Voor meerdere adressen binnen NL en BE gelden de volgende kosten:

-Pakket: €8,50,- per pakket/ per adres in NL en €12,50,- per pakket/ per adres in BE *).

-Pallet: €50,- per pallet/ per adres in NL en €75,- per pallet/ per adres in BE *)

*) Is afhankelijk van aantallen

4. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/ verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9 Conformiteit en garantie

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Het recht op vervanging komt wederpartij niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen, tenzij het gaat om een consumentenkoop en vervanging onmogelijk is of niet van ons gevergd kan worden.

3. Garantie op de door ons geleverde producten wordt slechts verleend indien dat in ons aanbod is bepaald. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan ons, geldt deze garantie ook voor de wederpartij.

4. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk en voor zover onderhoud, reparatie en evt. aanpassingen door ons worden uitgevoerd.

5. Wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld, volgens de gebruiksaanwijzing/handleiding.

6. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

7. Garantie vervalt zodra sprake is van :

a. gebruik niet conform de gebruiksvoorschriften;

b. gebruik van door wederpartij geleverde zaken;

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht op 29 juni 2020 onder nummer 98/2020

c. uitvoering van door wederpartij gegeven instructies;

d. demontage of doorverkoop.

8. Niet onder de garantie vallen defecten veroorzaakt door externe factoren zoals brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

9. Kosten van onderzoek naar gebreken die niet blijken te vallen onder de garantie komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 10 Reclames

1. De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk bij aflevering, alsmede bij oplevering op eventuele tekorten en/of beschadiging te (laten) controleren.

2. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

3. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen en voor consumenten uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.

4. Wij zijn ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die wederpartij op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.

5. Na het verstrijken van de in de vorige leden genoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

6. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

7. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

8. Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van het geleverde. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. Rechtsvorderingen uit hoofde van reclames dienen binnen één jaar en bij een consumentenkoop binnen twee jaar na reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of plaatsvindt bij het plaatsen van de order, dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

2. Wij kunnen voor het door wederpartij verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan wederpartij. Wederpartij stemt in met elektronische facturatie.

3. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).

4. Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Klachten met betrekking tot de geleverde zaken schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij directe betaling.

7. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.

8. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

9. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incasso-kosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitenge-rechtelijke incassokosten (incl. BTW) zijn dan als volgt:

Minimumtarief € 48,40

15% over eerste € 2.500,00

10% over volgende € 2.500,00

5% over volgende € 5.000,00

1% over de volgende € 190.000,00

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Voor een wederpartij die geen consument is, belopen deze incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaam-heden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.

2. De door ons geleverde zaken mogen door wederpartij niet worden verpand noch is het wederpartij bevoegd om enig ander (zekerheids) recht daarop te vestigen.

3. Een wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

4. Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

5. Wij zijn gerechtigd om het eigendomsvoorbehoud in te roepen indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen.

6. Wederpartij zal ons alle medewerking verlenen teneinde ons in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken en daartoe evt. noodzakelijke demontage en verleent ons daarbij toestemming alle gebouwen en ruimtes te betreden waar de door ons geleverde zaken zich bevinden en deze, indien die zijn afgesloten, zo nodig met geweld te openen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt;

- ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht op 29 juni 2020 onder nummer 98/2020

vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. In geval de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld, op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling of faillietverklaring indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandig-heid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de overeengekomen prestaties, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebreke-stelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schaden en rente.

3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.

5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

6. Indien wij aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking hebben gesteld die niet behoren tot de te leveren prestatie, is wederpartij gehouden in geval van opzegging of ontbinding deze zaken binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Behoudens de wet en de algemeen geldende rechtsregels van open-bare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van elke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden, directe schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch in geen geval het totale bedrag van de betreffende order tot een maximum van € 5.000,- te boven gaat.

3. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij of derden, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ons voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Datzelfde geldt voor schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde in strijd met hetgeen waarvoor het geleverde is bedoeld.

5. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.

8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

9. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken producten door ons zelf zijn geproduceerd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde producten ondeugdelijk zijn reikt onze aansprakelijk-heid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende producten aansprakelijk kunnen stellen.

10. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.

11. Wij zijn niet aansprakelijk voor nadeel ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving.

Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf en oponthoud van het transport door weer en verkeer daaronder begrepen.

2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

4. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

6. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.

Algemene Voorwaarden TIC Audio Europe

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht op 29 juni 2020 onder nummer 98/2020

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1. Ieder gebruik van het opgeleverde werk dat niet is overeengekomen, zal worden beschouwd als een inbreuk op ons auteursrecht.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde resultaten, waaronder cd’s, dvd’s, foto’s, video’s, adviezen, tekeningen, schetsen, bestekken, ontwerpen, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites enz., evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons en blijven bij ons berusten, ook indien de wederpartij of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van de auteursrechten, het werk als van hem afkomstig openbaar maakt als omschreven in artikel 8 Auteurswet.

3. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.

4. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezen-lijking, openbaarmaking en verveelvoudiging.

5. Partijen komen overeen dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander geen gebruik zullen maken van elkaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en/of ‘branding’, met dien verstande dat wij de naam van wederpartij en de uitvoering van onze werkzaamheden voor deze wel mogen gebruiken in marketing- en publicitair materiaal, om daarmee onze ervaring aan te geven, tenzij wederpartij zelf (nog) niet overgegaan is tot openbaarmaking, alsmede voor interne doeleinden.

6. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17 Geheimhouding en privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waar onder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere Nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, ons een informatieplicht opleggen of voor zover wederpartij ons van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

4. Dit artikel is niet van toepassing op vertrouwelijk collegiaal overleg binnen onze organisatie of met door ons in te schakelen derden, doch alsdan onder oplegging van dezelfde geheim-houdingsverplichtingen, indien wij dit noodzakelijk achten voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijk of beroepsverplichtingen.

5. Wij zullen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen - als bedoeld in

artikel 32 AVG - treffen om met betrekking tot de te verrichten verwerking, persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van Persoonsgegevens) te waarborgen.

6. Wij staan er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wederpartij onderkent dat het gebruik van internet ondanks deze beveiliging risico’s met zich meebrengt, niet alleen voor persoonsgegevens maar voor alle informatie en accepteert deze risico’s welke voor zijn rekening komen.

7. Indien wij aan onze voormelde inspanningsverplichting hebben voldaan, zijn wij nimmer aansprakelijk indien een dergelijk risico zich verwezenlijkt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is – ook indien sprake is van internationale aspecten – uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die in internationaal verband begrepen en die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeen-komst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betref-fende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter aanwijzen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De kosten komen alsdan ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.